Rein en onrein en de Corona epidemie

Sommige mensen eten alles wat kruipt en vliegt. Het maakt voor hen niet uit wat het is. Niets is voor hen verwerpelijk. Maar de Schepper van hemel en aarde heeft in Zijn Woord voor het welzijn van de mens onderscheid gemaakt tussen reine en onreine dieren.
In Leviticus hoofdstuk 11 vinden wij een duidelijke beschrijving van wat eetbaar is en wat voor een gruwel moet worden gehouden. God heeft deze instructies niet voor niets gegeven. God stelt belang in onze gezondheid en Hij weet als Schepper van al het geschapene precies wat goed voor ons is en wat ons ziek kan maken.

God wil dat wij gezond zijn
In de derde brief van Johannes lezen wij een wens die Johannes onder inspiratie in Gods Woord heeft opgeschreven; een wens die niet voor bepaalde personen van kracht is, maar die op iedereen van toepassing is. Johannes schrijft: “Geliefde, ik bid, dat het u in alles wél ga en gij gezond zijt.” 3 Johannes vers 2. Het is zeker Gods wens dat ieder mens gezond zal zijn en dat de regels die Hij voor onze gezondheid gegeven heeft, in acht worden genomen. God wil niet dat wij ons verontreinigen. Leviticus 11:43, 44 zegt ons heel uitdrukkelijk: “Maak uzelf niet verfoeilijk door enig wemelend gedierte en verontreinigt u daardoor niet, zodat gij daardoor onrein wordt. Want Ik ben de HERE, uw God; heiligt u en weest heilig, want Ik ben heilig; verontreinigt uzelf niet door allerlei wemelend gedierte dat op de grond krioelt.”

De vleermuis
Er zijn aanwijzingen dat de vleermuis te maken heeft met het coronavirus. Wetenschappelijke onderzoeken hebben dat bevestigd. Het eten en ook het verhandelen van vleermuizen op markten brengt ongetwijfeld gevaarlijke gezondheidsrisico’s met zich mee.
In Leviticus 11 lezen wij in vers 13-19 over de categorie: vogels. Welke vogels niet als voedsel voor de mens mogen dienen, worden met name genoemd: “Deze zult gij verafschuwen onder de vogels, – zij mogen niet gegeten worden, een gruwel zijn zij -: de arend, de lammergier en de zeearend, de wouw en alle soorten gieren, alle soorten raven, de struisvogel, de katuil en de meeuw en alle soorten sperwers, de steenuil, de aalscholver en de oehoe, de witte uil, de pelikaan, de aasgier en de ooievaar, alle soorten reigers, de hop en de vleermuis.” Ook in Deuteronomium 14:18 wordt de vleermuis uitdrukkelijk met name genoemd als verboden voedsel in de lijst van reine en onreine dieren. De vleermuis moet worden verafschuwd en mag niet worden gegeten – het is een gruwel. Dat is de duidelijke en zinvolle aanwijzing die God ons in de Bijbel heeft gegeven.

Gods geboden gehoorzamen
Het is voor ons eigen bestwil en uitermate belangrijk gehoorzaam te zijn aan wat God heeft geboden. We worden voor heel wat kwalen en ziekten behoed als wij gehoorzaam de regels opvolgen die God ons in Zijn Woord heeft gegeven. In het Bijbelboek Deuteronomium wordt duidelijk gemaakt dat wanneer de woorden der wet niet worden onderhouden, door niet te luisteren naar de stem van de HERE onze God, allerlei kwalen en ziekten het gevolg zullen zijn. Deuteronomium 28:58-62. Wanneer, daarentegen, aan de verordeningen die God gegeven heeft gehoor wordt gegeven, door ze naarstig te onderhouden, zal rijke zegen ons deel zijn. “De HERE zal alle ziekten van u afwenden, en geen van de boze kwalen van Egypte, die gij kent, zal Hij u opleggen…” Deuteronomium 7:12-15. Gehoorzaamheid aan wat God geboden heeft is beslist fundamenteel voor een goede gezondheid: “Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de HERE uw God, en doet wat recht is in zijn ogen, en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, zal Ik u geen enkele van de kwalen opleggen, die Ik de Egyptenaren opgelegd heb; want Ik, de HERE, ben uw Heelmeester.” Exodus 15:26.

Het coronavirus dat bij de mens door de vleermuis is veroorzaakt is tot een wereldepidemie uitgegroeid. Het is een aangrijpende les die op dramatische wijze illustreert hoe belangrijk het is om Gods aanwijzingen van rein en onrein op te volgen. Hoe rampzalig is het resultaat wanneer wij geen acht slaan op al wat God voor onze gezondheid geboden heeft.