Website informatie

De opzet van deze website berust op het feit dat over het algemeen maar weinig mensen goed op de hoogte zijn met wat de Bijbel als Gods Woord ons leert. De website is daarom mede bedoeld als een stimulans om meer in de Bijbel te gaan lezen om beter op de hoogte te zijn van de regels die God de mens voor eigen bestwil heeft gegeven.

Onze Schepper van alles wat leeft is een liefhebbend en zorgzaam Vader en het is Zijn bedoeling dat alle mensen tevreden en gelukkig leven en Hij is maar al te bereidwillig om een ieder steun en bijstand te verlenen. Maar wanneer mensen verkiezen hun eigen weg te volgen, zal Hij hen niet kunnen zegenen. Voorspoed, geluk en vrede voor de mens is duidelijk afhankelijk van een goede en betrouwbare levenswandel. De mens bepaalt zelf of hij al dan niet kan rekenen op Gods bescherming, hulp en bijstand.

Vanouds kwam het Woord des Heren tot de profeet Jeremia met de duidelijke en betekenisvolle boodschap: “Het ene ogenblik doe Ik over een volk en een koninkrijk de uitspraak, dat Ik het zal uitrukken, afbreken en verdelgen; maar, bekeert zich dit volk waarover Ik een uitspraak deed, van zijn boosheid, dan zal Ik berouw hebben over het kwaad dat Ik hun dacht aan te doen. Het andere ogenblik doe Ik over een volk en koninkrijk de uitspraak, dat Ik het zal bouwen en planten; maar, doet het wat kwaad is in mijn ogen door niet naar mijn stem te horen, dan zal Ik berouw hebben over het goede waarmede Ik had gezegd hun te zullen weldoen.” Jeremia 18:7-10.
Deze heldere woorden zijn voor ieder mens, volk en koninkrijk, ook heden nog, van toepassing want God is niet veranderd. We lezen dat er bij de Vader der lichten “geen verandering is of zweem van ommekeer.” Jacobus 1:17.

De mens is veranderlijk, maar God blijft altijd Dezelfde. We zijn bij Hem altijd veilig en we kunnen altijd op Hem vertrouwen.
God stelt belang in onze gezondheid en daarom heeft Hij ons regels gegeven om onze gezondheid in stand te kunnen houden en het is verstandig om daar rekening mee te houden. Het is heel goed en gezond om voldoende fruit en groenten te eten en weinig rein vlees. Plantaardig voedsel verdient de voorkeur en was in het begin ook als voedsel voor de mens bedoeld. Genesis 1:29. Het eten van vlees is na de zondeval gekomen en vanaf het begin moet het onderscheid tussen rein en onrein bekend zijn geweest. Alleen reine dieren mochten worden geofferd en in de ark van Noach werden zeven paar reine dieren behouden en één paar van de onreine dieren. Genesis 7:1-3; 8:20.

De corona epidemie mag worden gezien als het gevolg van ongehoorzaamheid aan Gods duidelijke voorschriften. Het eten en het verhandelen van onreine dieren is in strijd met de richtlijnen die God ons over rein en onrein heeft gegeven.

Evenals het coronavirus, Covid-19, is ook de variant, het SARS-virus, Cov-2, bij de mens voor het eerst in China vastgesteld, en wel in het jaar 2002. Deze variant heeft in 26 landen honderden doden veroorzaakt. Deze virussen hebben te maken met vleermuizen en andere onreine beesten die worden gegeten en op markten verhandeld. En het MERS-virus, nog een andere variant, zou, volgens de bevindingen, voornamelijk te maken hebben met melk of vlees van kamelen. Deze variant zou in Saoedi Arabië voor het eerst zijn gemeld in 2012 en heeft ook in tal van landen een aantal dodelijke slachtoffers vereist.
Maar ook het Ebola-virus, een filovirus, dat veel slachtoffers in Afrika eist, zou, vrijwel zeker, met vleermuizen en ook andere onreine dieren te maken hebben. Een peuter, de 2-jarige Emile uit Meliandou, in het zuiden van Guinee, werd door een vleermuis gebeten en vormde het startschot voor de verspreiding van het Ebola-virus. Bron: The Guardian. Het AD  (zie link) geeft interessante informatie.
Ook is aangetoond dat het slachten en eten van besmette, onreine dieren het virus op de mens kan overbrengen.
Hoewel niet alle aspecten van deze virussen duidelijk zijn, mag het helder en klaar zijn dat vleermuizen en kamelen onreine beesten zijn, die met name worden genoemd in de Bijbel in Leviticus 11:4, 19. Zij worden een gruwel genoemd. Het eten; het op markten verhandelen; en ook het onverantwoord experimenteren met deze onreine beesten en de virussen die zij dragen, is zeker niet in harmonie met wat de Schepper geboden heeft.

Het is overigens duidelijk dat er meer dieren zijn die God onrein heeft verklaard en als voedsel voor de mens heeft verboden, maar die toch wereldwijd worden verhandeld en gegeten. De gevolgen daarvan mogen minder dramatisch zijn dan bij de vleermuis, maar toch is het eten van elk onrein voedsel beslist een bedreiging voor onze gezondheid en kunnen allerlei ziekten en kwalen het gevolg zijn. God is daar heel serieus mee. We lezen onder meer in Zijn Woord: “Zij… die zwijnenvlees eten, gruwelijke beesten en muizen, zullen tezamen verdwijnen, luidt het woord des HEREN.” Jesaja 66:17.

Anderzijds geeft God ons bij gehoorzaamheid een gezegende belofte: “Want u bent de tempel van de levende God… Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige.” 2 Korinthe 6:16-18. Herziene Statenvertaling.

De bedoeling van deze site beoogt een goede bijdrage te leveren om zorgvuldig en gehoorzaam acht te slaan op de voortreffelijke regels die God ons voor het in stand houden van een goede gezondheid heeft gegeven.
Het is onze wens dat deze website voor velen tot nut en zegen zal zijn. Voor vragen of opmerkingen kunt u gebruik maken van de Contact pagina.