Gods boodschap – met luider stem

Gods speciale boodschap
Op verschillende tijdstippen in ’s mensen geschiedenis heeft God telkens een heel bijzondere boodschap aan de mensen bekend gemaakt.

Noach
In de dagen van Noach waren de mensen van God afgeweken en volgden hun eigen weg. Gods dramatische boodschap was: “Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn.” Genesis 6:3.
Noach, die God getrouw was gebleven, kreeg de opdracht een ark te bouwen voor het behoud van zijn gezin en voor een selectie van zeven paar van alle reine dieren en één paar van de onreine dieren en evenzo van het gevogelte, om het geslacht op aarde in leven te houden. Genesis 7:1-4. Door de zondvloed werd alle leven, van mens en dier, op aarde weggenomen.

Abraham
Ook de gelovige Abraham kreeg van God een heel bijzondere boodschap. Hij moest, in opdracht van God, zijn land, maagschap en vaders huis verlaten en optrekken naar een land wat God hem zou wijzen. God gaf hem de zegenrijke boodschap: “Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.” Genesis 12:1-3.

Israël
Het volk Israël werd door God als Zijn volk afgezonderd en zij ontvingen een specifieke, voorwaardelijke boodschap: “Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort Mij. En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk.” Exodus 19:5, 6.
De voorwaarde van deze unieke boodschap wordt duidelijk en onmiskenbaar bevestigd door een andere, duidelijke boodschap van God: “Maar het zal geschieden, indien gij de HERE, uw God, te enen male vergeet en andere goden achterna loopt, hen dient en u voor hen nederbuigt – Ik betuig heden tegen u, dat gij voorzeker zult omkomen; evenals de volken, die de HERE doet omkomen om uwentwil, zult ook gij omkomen, omdat gij naar de stem van de HERE, uw God, niet wildet luisteren.” Deuteronomium 8:19, 20.
De HERE, onze God, is voorzeker rechtvaardig en onpartijdig jegens al Zijn schepselen.
De geschiedenis van Israël geeft te kennen dat de levensweg van het volk Israël vaak een weg van opstandigheid en ongehoorzaamheid was. En telkens weer zond God profeten om Zijn volk op te roepen tot bekering. Toen het volk echter voortdurend afvallig bleef leven, was Gods dreigende boodschap dat zij in ballingschap uit het beloofde land zouden worden weggevoerd. Het tienstammenrijk werd weggevoerd naar Assur en het tweestammenrijk naar Babel.

Herstel
Na zeventig jaren ballingschap keerde God in ontferming terug tot Zijn volk en de zegenrijke boodschap was dat zij weer in het beloofde land zouden worden hersteld. God was met hen en stad en tempel werden weer opgebouwd. Maar ook na de ballingschap is het volk niet trouw gebleven. In de loop der jaren vergaten zij de les die God hen wilde leren en toen de beloofde Messias tot hen kwam, hebben zij Hem niet aangenomen.

Ninevé
Niet alleen voor het volk Israël, maar ook voor andere volken had God van tijd tot tijd een bijzondere boodschap. En zo kregen de inwoners van de grote stad Ninevé de ontstellende boodschap dat de stad over veertig dagen verwoest zou worden. Maar de Ninevieten bekeerden zich in zak en as van hun zondige praktijken en God was hen genadig en de rampzalige boodschap ging niet in vervulling.

Keerpunt
Toen Jezus tot Zijn volk kwam als de beloofde Messias, werd Hij door Zijn volk verworpen en ter dood gebracht. God had vanouds al, door de mond van Mozes, een duidelijke en onmiskenbare boodschap laten horen: “De Rots, die u verwekt heeft, hebt gij veronachtzaamd en vergeten de God, die u heeft voortgebracht. Toen de HERE dat zag, heeft Hij hen verworpen, omdat Hij gekrenkt was door zijn zonen en dochteren; Hij zeide: Ik wil mijn aangezicht voor hen verbergen en zien wat hun einde wezen zal, want zij zijn een verkeerd geslacht, kinderen die geen trouw kennen.” Deuteronomium 32:18-20. Christus is de Rots welke met hen medeging, 1 Corinthiërs 10:4, maar ze hebben Hem gekrenkt en veronachtzaamd.
De specifieke en ondubbelzinnige boodschap die Jezus het volk bracht luidde: “Daarom, Ik zeg u, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een volk, dat de vruchten daarvan opbrengt.” Mattheüs 21:43.

Het heil voor de heidenen
Ook de apostel Paulus bracht een onmiskenbare boodschap door de stad Jeruzalem te vergelijken met de slavin Hagar, die werd weggezonden, en hij verklaarde: “Het staat op één lijn met het tegenwoordige Jeruzalem, want dat is met zijn kinderen in slavernij. Maar het hemelse Jeruzalem is vrij; en dat is onze moeder.” Galaten 4:25, 26.
Paulus en Barnabas brachten de afkerige Joden de boodschap: “Het was nodig, dat eerst tot u het woord Gods werd gesproken, doch nu gij het verstoot en u het eeuwige leven niet waardig keurt, zie, nu wenden wij ons tot de heidenen. Want zo heeft ons de Here geboden: Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij tot heil zoudt zijn tot aan het uiterste der aarde. Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich en verheerlijkten het woord des Heren; en allen, die bestemd waren ten eeuwigen leven, kwamen tot geloof; en het woord des Heren verbreidde zich door het gehele land.” Handelingen 13:46-49. Het waren de heidenen die de vruchten van het Koninkrijk openbaarden. Mattheüs 21:43.

Gods boodschap voor deze tijd
Zoals er door de eeuwen heen boodschappen van God hebben geklonken, zo is er ook nu, voor de tijd van het einde een speciale boodschap. Er is sprake van drie engelen, die elk, als dienstknechten van God, met luider stem, Gods boodschap op aarde bekend maken. De boodschap die de drie engelen brengen, staat opgetekend in het boek de Openbaring, hoofdstuk 14. De drie engelen boodschap wordt gevolgd door de beschrijving van de oogst der aarde als Christus komt. We lezen: “Zend uw sikkel uit en maai, want de ure om te maaien is gekomen want de oogst der aarde is geheel rijp geworden en Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.” Openbaring 14:14-16.
Maar voordat de oogst op aarde wordt gemaaid, zal eerst de drie engelen boodschap aan de mensen worden gebracht om een keuze voor de Schepper van hemel en aarde te maken en Hem te aanbidden. Het is onbetwist van eeuwigheidswaarde om deze boodscjhap te overdenken en ter harte te nemen.

In de brochure: Met Luider Stem, wordt deze urgente en actuele boodschap aan alle mensen, zorgvuldig onder onze aandacht gebracht. Aarzel niet om kennis van deze boodschap te nemen door de brochure te downloaden en met een ontvankelijk hart te lezen. De brochure kan ook worden besteld door uw naam en adres via de Contact pagina door te geven.