De beste keuze maken

Een mens wordt geboren zonder erom gevraagd te hebben. Als een klein, hulpeloos kindje, geheel afhankelijk van de ouderlijke zorg, komt hij op deze aarde. Naarmate hij opgroeit en ouder wordt, en zijn onderzoekende geest zich ontwikkelt, zijn er allerlei urgente vragen waarmee hij te maken krijgt zoals: Waarvoor leven wij eigenlijk? Wat is de zin van het leven? Welke toekomst staat ons te wachten? Wat is er na dit leven? Dergelijke, soortgelijke levensvragen houden op een gegeven moment vrijwel ieder mens bezig. Het zijn, zonder enige twijfel, allemaal uiterst belangrijke vragen. En de antwoorden daarop zijn van zeer vitaal belang die voor een groot deel op ons leven van invloed zijn en bepalend voor onze levensweg en visie.
Het is daarom goed serieus aandacht aan deze levensvragen te geven en zorgvuldig na te gaan welke antwoorden zinvol en waarheidsgetrouw zijn, die geluk en levensvreugde voor de mens met zich meebrengen.

Wanneer mensen falen om goede, betrouwbare antwoorden op deze belangrijke levensvragen te geven, kunnen zij in een toestand van onzekerheid, neerslachtigheid en moedeloosheid geraken en in het allerergste geval, wanneer zij geen uitweg zien, kunnen zij zich zelfs van het leven beroven.
Hoe belangrijk is het daarom een goed gefundeerd antwoord te kunnen geven waar men in overtuiging veilig op kan bouwen en zijn leven vorm kan geven.

Gods Woord voor al onze levensvragen
De Bijbel is het enige betrouwbare Boek waarin wij een waarachtig en toereikend antwoord op al onze levensvragen kunnen vinden en waarin Gods bedoeling met de mens duidelijk wordt geopenbaard.

Aan het begin van de Bijbel wordt ons duidelijk gemaakt dat God de mens zeer goed in geluk en vrede heeft geschapen. Maar vervolgens wordt verhaald dat het mensenpaar werd misleid en door ontrouw en ongehoorzaamheid aan Gods gebod het onschuldige, smetteloze leven heeft verspeeld.
Als nakomelingen van het eerste mensenpaar zijn wij niet verantwoordelijk voor de ongehoorzaamheid van Adam en Eva maar voor onze eigen overtredingen en ongerechtigheden. Het gehele mensengeslacht is schuldig voor God. Maar God in Zijn liefde voor de schuldige mens heeft in ontferming de komst van een Verlosser aangekondigd. God heeft de mens een tweede kans geboden. De straf die de mens zou moeten dragen is door Christus, als de Verlosser der mensheid, in onze plaats gedragen.
De profeet Jesaja zegt: “Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.” Jesaja 53:5.

Verlossing en bevrijding door Christus
Christus heeft verlossing, vrede en genezing gebracht voor het in zonde gevallen mensdom. Dat is een geweldige, hoopgevende boodschap die ons allen uitzicht geeft op herstel van het oorspronkelijke plan van God met de mens. Het oorspronkelijke eeuwige leven in geluk, blijdschap en vrede zal het deel zijn van allen die voor Christus kiezen en Hem gelovig als hun Verlosser aanvaarden. Gods Naam zij geloofd en geprezen voor deze onuitsprekelijke Gave van heil en redding voor elk mens.

Het Offer van Christus is volkomen toereikend en allesomvattend. De profeet zegt: “Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen… Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen.” Jesaja 53:4, 6.

Ziekten, smarten en al onze ongerechtigheden zijn door Christus gedragen. Er is niets van ons onvolkomen leven wat niet door Hem werd gedragen. De verlossing en bevrijding van iedere tekortkoming en van elke smet der zonde, die door geloof en aanvaarding van Christus ons deel wordt, is zo volkomen, veelomvattend en overvloedig, dat niemand, hoe slecht en schuldig ook, buiten het bereik valt van Gods Verlossingsplan voor de mens. Een ieder, hoe diep gevallen ook, kan worden gered, wanneer hij voor Christus kiest. Er is bij Hem geen plaats voor wanhoop, moedeloosheid en neerslachtigheid, maar voor dankbaarheid, vreugde, geluk en vrede.

Een goede afweging maken
God heeft de mens met een eigen vrije wil geschapen en een ieder zal in zijn leven een keuze moeten maken. Het is uitermate verstandig en zinvol om in het leven een goede, weloverwogen, eerlijke afweging te maken en alles van de keuze die wij denken te willen maken, zorgvuldig op een rijtje te zetten.

Het was Jozua die het volk Israël de les van de geschiedenis in herinnering bracht, wat hun allemaal was overkomen. En vervolgens hield hij het volk de belangrijkste keuze voor die zij ooit in dit leven konden maken: “…kiest dan heden, wien gij dienen zult…” Jozua 24:15.
Jozua was geen man die anderen precies wist te vertellen wat zij moesten doen, o neen, hij gaf zelf het goede voorbeeld en verklaarde openlijk voor het volk: “Maar ik en mijn huis, wij zullen de HERE dienen!”

Afhankelijk van de keuze die wij maken, bepalen wijzelf grotendeels ons geluk voor dit leven, maar ook het toekomstig leven wordt door onze eigen keuze en de manier waarop wij leven, bepaald. Hoe enorm belangrijk en cruciaal is de keuze die wij maken.

Een keuze tussen twee wegen
Velen volgen hun eigen weg. Zij worden door de invloed van satan weerhouden om voor God te kiezen. Satan zal er alles aan doen om ons in zijn macht te houden. Hij is alleen maar geïnteresseerd in onze ondergang. Hij zal, als een engel des lichts, op ons pad komen om ons te overtuigen dat het wel goed komt met ons en dat we geen daadwerkelijke keuze voor God hoeven te maken als we uit onszelf maar goed leven. Maar we moeten ons niet laten misleiden. We moeten vastberaden, doortastend en doelbewust onze keuze voor God maken, zonder te twijfelen. Satan kan onze vrije wil niet beheersen en God staat aan onze zijde als wij voor Hem kiezen. Hij heeft Zijn Zoon gegeven om ons te redden en met Hem wordt ons alles gegeven en staat de ganse hemel ons terzijde. De apostel Paulus getuigt: “Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?” Romeinen 8:32.

Het is goed om af te wegen wat de resultaten zijn van de keuze die wij maken. Als wij in ons leven onze eigen weg volgen en op onszelf vertrouwen, wat zullen we dan ervaren en wat zal dan het einde zijn? Weliswaar kunnen zij die voor zichzelf leven, heel voorspoedig zijn en vredig leven, maar het zal niet blijvend zijn; hun levenslot zal zeker niet rooskleurig eindigen.

Het was Asaf die niet kon begrijpen dat zij die zonder God leefden zo welvarend konden zijn, totdat hij in Gods huis inzicht ontving. Asaf zegt: “Ik tobde erover om dit te begrijpen, een kwelling was het in mijn ogen, totdat ik in Gods heiligdommen inging, en op hun einde lette. Waarlijk, Gij stelt hen op glibberige plaatsen, Gij doet hen instorten tot puin. Hoe worden zij in een oogwenk tot een voorwerp van ontzetting, zijn zij verdwenen, vergaan door verschrikkingen…” Psalm 73:16-19.

De Bijbel geeft ons in een andere Psalm bovendien nog een heel duidelijk en onmiskenbaar beeld: “Maar de mens met al zijn praal houdt geen stand; hij is gelijk aan de beesten, die vergaan. Dit is het lot van hen die op zichzelf vertrouwen, het einde van wie behagen scheppen in hun eigen woorden. Als schapen zinken zij in het dodenrijk, de dood weidt hen…” Psalm 49:13-15.

Ondergang of vele zegeningen?
De heilloze weg en de ondergang die het deel zal zijn van hen die niet voor God kiezen, wordt in de Bijbel overduidelijk weergegeven, terwijl zij die getrouw voor God kiezen en in Zijn wegen wandelen, talloze zegeningen zullen ervaren en aan het eind het eeuwig leven zullen ontvangen.
Maar zij die God dienen in hun leven kunnen echter ook te maken krijgen met allerlei tegenslagen, ziekte en verdriet, maar hun levenspad is omgeven door Gods tegenwoordigheid met vele kostbare beloften, en dat maakt een heel verschil.

Het is goed om enkele van de vele zegenrijke beloften te overdenken en te beseffen hoe rijk het leven van hen kan zijn, die God als hun Leidsman hebben gekozen en Hem willen volgen.
Het is waar, we kunnen in ons leven soms ook te maken krijgen met allerlei gevaren. Maar als wij ons tot God wenden en op Hem vertrouwen, mogen wij dankbaar van Hem getuigen: “Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding.” Psalm 32:7.

Als mensen met een beperkt inzicht, weten wij niet altijd wat we precies zouden moeten doen, maar de zegenrijke belofte van God voor hen die op Hem vertrouwen, luidt: “Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u.” Psalm 32:8. Wat een geweldige belofte van zorgzaamheid is dat!

Ook al hebben wij voor God gekozen, kunnen er momenten zijn van angst in ons leven, maar we worden dan omringd door Gods vertroostende en bemoedigende woorden: “…vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.” Jesaja 41:10. Gods hulp en steun bij angstige momenten in ons leven is absoluut uiterst kostbaar.

Wanneer in ons leven misleidingen, teleurstellingen, tegenslagen, verzoekingen en zorgen op ons afkomen, wat geweldig is het dan dat we mogen weten dat het ons draagvermogen niet te boven zal gaan en dat de uitkomst nabij is. Gods onschatbare en zekere toezegging luidt: “Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij er tegen bestand zijt.” 1 Corinthiërs 10:13. We hebben niets te vrezen als we op God vertrouwen. Hij zorgt voor uitkomst en geeft ons kracht.

Als zwakke, nietige mensen kunnen wij in ons leven in een onbewaakt ogenblik ernstige fouten maken, die ons kunnen blijven achtervolgen. Het is dan zeker een bevrijding als ons bezwaard geweten ons niet blijft veroordelen, want we mogen van alle ongerechtigheid gereinigd zijn. De Schrift zegt: “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” 1 Johannes 1:9. En de apostel Paulus verklaart ons: “Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.” Romeinen 8:1. We mogen een rein geweten hebben als we met al onze fouten en gebreken tot Jezus gaan en Hij zal ons van elke smet reinigen. Het is beslist een enorm groot voorrecht in Jezus te geloven en Hem te volgen.
Een hoge roeping

Welk een onpeilbare zegening is het deel van hen die voor God kiezen en Christus aanvaarden. Zij worden kinderen Gods genoemd. Het oorspronkelijke plan van God met de mens wordt in hen hersteld. Evenals Adam, die in Lucas 3:38 zoon van God wordt genoemd, mogen zij, als huisgenoten Gods tot Gods gezin gaan behoren. De Bijbel zegt: “Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods…” Efeze 2:19. En Johannes schrijft: “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden…” Johannes 1:12.

Zij die God in hun leven hebben aanvaard en Christus volgen, zal het aan niets ontbreken, want God zal voor hen zorgen en in alles voorzien. De apostel Paulus geeft ons de verblijdende verzekering: “Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.” Philippenzen 4:19.

Voor hen die in hun leven Christus navolgen zal het sterven alleen maar een gewin zijn en op geen enkele wijze een betreurenswaardig verlies. We lezen dat de apostel getuigt: “Want het leven is mij Christus en het sterven gewin.” Philippenzen 1:21.

Het is zeer beslist de moeite waard om Christus in ons leven te aanvaarden en in Gods wegen te wandelen. Het is absoluut de beste keuze die wij ooit in dit leven kunnen maken. Laten we God dankbaar zijn en Zijn naam loven en prijzen voor Zijn onmetelijke goedheid, onpeilbare liefde en grenzeloze trouw jegens ons. Mogen we vol vreugde in geloof en vertrouwen uitzien naar de komst van Gods koninkrijk waar wij als deel van Gods gezin verenigd mogen zijn met onze Verlosser en met allen die ons lief en dierbaar zijn.